Vi främjar demokratiutveckling

Stiftelsen CHELHA grundades 2003 genom en gåva av Camilla Ahlström och Mikael Ahlström under namnet Phoenix Foundation. 2008 påbörjade CHELHA sin utdelningsverksamhet och bytte till sitt nuvarande namn.

Stiftelsen CHELHA arbetar med att främja demokratiutveckling. Då vi anser att ett välfungerande utbildningssystem utgör basen för demokrati syftar vi till att främja verksamheter som stödjer utbildning samt alla människor möjligheter till att utvecklas på lika villkor.

Avkastningsstiftelse

Stiftelsen CHELHA är en avkastningsstiftelse vilket innebär att vi varje år delar ut avkastningen från stiftelsens kapital till organisationer och projekt som uppfyller våra syften och ändamål.

Våra ändamål

Våra allmännyttiga ändamål är att främja vård och uppfostran av barn, lämna bidrag för undervisning eller utbildning, bedriva hjälpverksamhet bland behövande, främja vetenskaplig forskning samt främja nordiskt samarbete.

Långsiktighet

Vi fokuserar på att stödja projekt och organisationer som verkar för goda multiplikatoreffekter på långsikt. Vi delar ut våra bidrag främst till svenska projekt men stödjer även vissa utvalda internationella projekt.

Nytänkande

Vi ser gärna ansökningar från er som behöver ekonomiskt stöd till nytänkande verksamhet och goda initiativ som vi kan vara med och förverkliga.

Start-up?

Vi ställer inga krav på att organisationen eller projektet skall ha funnits tidigare och välkomnar även start-ups att ansöka.

Vi ämnar stödja

  • verksamheter som arbetar långsiktigt med utbildning och undervisning,
  • allmännyttiga projekt som bidrar till en vitalare demokrati
  • organisationer/projekt som är utvärderingsbara och arbetar med mätbara mål.

Styrelse

CHELHAs styrelse består av en ordförande och fyra ledamöter. Styrelsen samlas två till tre gånger om året, inklusive årsmötet. Vid årsmötet beslutar styrelsen angående beviljande av anslag. Styrelsen har det yttersta ansvaret för stiftelsens förvaltning vilket innefattar både beslut angående utdelning av anslag samt kapitalförvaltning.

Enligt stiftelsens stadgar skall styrelsen bestå av minst två och högst åtta ledamöter, samt upp till två suppleanter. Ledamöterna utses av den sittande styrelsen på en mandattid på två år. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. För beslut i styrelsen krävs att beslutet biträdes av minst hälften av de vid sammanträdet närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal gäller den åsikt som ordföranden företräder.

Stiftelsens verksamhetsledare, Gerda E. Larsson ansvarar för den dagliga verksamheten. Denna post innefattar kommunikationsarbete, preliminära bedömningar av ansökningar, utvärdering av anslag med mera.

Stadgar (pdf)

Stefan de Geer, ordförande

Chef för Pareto Öhman Corporate Finance. Tidigare advokat och delägare i Gernandt & Danielsson Advokatbyrå. Har en jur. kand. Stockholms universitet samt en Master of Comparative Jurisprudence (MCJ) från NYU School of Law.

Mikael Ahlström, ledamot

Grundare till Stiftelsen CHELHA. Grundare till och partner på Procuritas. Mikael har även grundat och är ordförande i Charity Rating, givarnas intresseorganisation. Utbildad företagsekonom från INSEAD, Frankrike och Lunds Universitet.

Camilla Ahlström, ledamot

Grundare till Stiftelsen CHELHA. Partner på Recidence Fastighetsmäkleri. Utbildad civilekonom på Göteborgs Handelshögskola och på KTH.

Charlotte Ahlström, ledamot

Studerar Produktionsledning – Operativ Projektledning på Berghs School of Communication fr.o.m Höst 2013, och driver skivbolaget Ikaros vid sidan av.

Elisabeth Ahlström, ledamot

Studerar ATM Global Business Management på Regent’s Business School i London. Har tidigare arbetat kortare perioder på Procuritas.

Harald Ahlström